Privacy, veiligheid & gegevensverwerking (AVG)

Glass Specials hecht veel waarde aan het bewaken van uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens.

Deze notitie beschrijft hoe we dit doen en:

 • welke gegevens over u door ons worden verzameld;
 • waar deze gegevens voor worden gebruikt;
 • met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld;
 • met wie deze gegevens niet worden gedeeld;
 • hoe we uw gegevens opslaan;
 • hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen;
 • welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact op met ons.

 

Contactgegevens

Glass Specials

Witte de Withstraat 208

2518 CZ Den Haag

070 2060555

mail@glass-specials.nl

 

Aanspreekpunt gegevensbescherming

A.B. van Worcum

 

 

Verwerking van uw gegevens

Waarvoor gebruiken we u gegevens niet

Misschien is het op voorhand goed om te vermelden dat Glass Specials niet beschikt over een webshop, geen gebruik maakt van cookies, online contactformulieren, payment processors, externe bezorgdiensten, maillijsten voor nieuwsbrieven, commerciële e-mailacties en/of reclame.

 

Doel gegevensverwerking

Glass Specials gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de opdracht die u aan ons verstrekt, waaronder bijvoorbeeld het maken van afspraken voor inmeten, monteren, plaatsen en/of levering, het opstellen van de factuur voor de geleverde producten en diensten en de betaling van inkoopfacturen.

In geen geval gebruikt Glass Specials uw gegevens voor marketing en/of deelt Glass Specials uw gegevens met derden. Uitzondering hierop zijn:

 • het delen van gegevens om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting;
 • Het delen van gegevens indien Glass Specials aan een wettelijke verplichting wordt gehouden c.q. gedwongen tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

 

Van wie worden gegevens verwerkt

Glass Specials gebruikt gegevens van klanten en leveranciers.

 

Welke gegevens worden verwerkt

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bewaartermijn van de gegevens

Glass Specials bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent, tenzij u eerder een vergeetverzoek indient. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar mail@glass-specials.nl.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Met welke organisaties delen wij uw gegevens

Glass Specials deelt uw gegevens met Afas Software (leverancier online boekhoudsysteem) en InterChange Group (accountant).

 

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AfAS en InterChange Group. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

AFAS en InterChange Group hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Beide partijen zijn tot geheimhouding verplicht, behandelen uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Beveiliging gegevens

Beveiliging boekhoudsysteem

Uw gegevens worden slechts verwerkt in het online boekhoudsysteem Afas SB+. Alleen Glass Specials en de InterChange Group hebben toegang tot het systeem. Dit is systeem is beveiligd door Afas Software. Meer informatie over hun beveiliging is te vinden op de volgende webpagina https://klant.afas.nl/afas-online/privacy  en https://klant.afas.nl/afas-online/security .

Beveiliging internetverkeer

Glass Specials heeft een abonnement op veilig internet via de internetprovider die de verbinding beschermd firewalls tegen virussen, spam en ddosaanvallen. 

Onze website (met SSL-certificaat), server en email verlopen via een beveiligde verbinding.

Beveiliging e-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Swifty Site. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Swifty site heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Meer informatie over hun beveiliging is te vinden op de volgende webpagina

https://www.swiftysite.com/legal/#Hosting_Domeinnaam_Policy_SwiftySite

 

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Glass Specials Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Aanvullend

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan via de homepage van www.glass-specials.nl op de hoogte op de hoogte.